Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FILMOTERAPIA PLANOWA

fio

Informujemy , że prowadzimy nabór na zajęcia z FILMOTERAPIA PLANOWA dla dzieci i młodzieży
Zajęcia finansowane są z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, projekt przygotowała i prowadzi grupa Nadzieja.
Warunki rekrutacji:
– dzieci i młodzież w wieku szkolnym z autyzmem i zespołem Aspergera,
– zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
– uczestnictwo w całym projekcie.
– zajęcia prowadzone będą w 2 grupach wiekowych
Czas trwania zajęć:
– trzy godziny zegarowe codziennie przez tydzień
-zajęcia planowane są na sierpień
Miejsca:
– ul. Cechowa 18/6, Bielsko-Biała

Filmoterapia planowa to nowa forma wykorzystania filmu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zaproponowana przez Gliwicki Klub Filmowy WROTA. Filmoterapia ułatwia włączenie osób z dysfunkcjami społecznymi poprzez proces tworzenia filmu na wszystkich etapach jego produkcji,od planowania,przez realizację,a także udział niepełnosprawnych w roli aktorów.Uczestnicy nabywają umiejętności potrzebne do przedstawienia swoich aspiracji,stanowisk,problemów,bądź po prostu swojego świata.Efektem pracy jest film,którego pokaz staje się dużym wydarzeniem nie tylko dla biorących udział w jego powstaniu.W trakcie filmoterapii sytuacje i kontakty społeczne są niejako wymuszane przez pracę zespołową.Dzieci muszą się porozumiewać,dogadywać,żeby powstał film.Część dzieci z ZA ma uzdolnienia techniczne, niektóre mają duże zdolności plastyczne.Są również takie, które mają talenty aktorskie.Wierzymy,że dzięki projektowi każde nasze dziecko odnajdzie swój talent i radość ze wspólnej pracy.

Prosimy o zgłoszenia mailowe: asperger.bielsko@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS
ul. Kierowa 10/50
43-300 Bielsko-Biała
tel. 692-275-462
konto: BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0232 8510

fio

Sztafeta wiedzy

fio
Program szkolenia organizowanego w ramach projektu

„Podaj dalej – sztafeta wiedzy”

przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
?NIE-GRZECZNE DZIECI?

Szkolenie odbędzie się na ul. Cechowej 18/6 w Bielsku-Białej 17-18.08.2015

I dzień – godziny zajęć 9:00- 17:00

Tematyka i czas szkolenia:
Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
Przedstawienie się prowadzących i uczestników, wprowadzenie do projektu Podaj dalej – sztafeta wiedzy. Opis metody i planu pracy w czasie szkolenia.
MODUŁ I.
Dla kogo chcemy organizować pomoc ? Dzieci, młodzież i dorośli
z zespołem Aspergera.
JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ rodziców i ich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi? Co powinniśmy wiedzieć o odbiorcy, przygotowując programy pomocowe. Spektrum zaburzeń autystycznych czyli jedna grupa a indywidualne potrzeby. Postawy w zaburzeniach rozwojowych czyli jak organizować grupy. Zaburzenia współwystępujące i wtórne ? czy mają wpływ na program wsparcia i dlaczego?

11:00 Przerwa kawowa

Etapy rozwoju osób z zespołem Aspergera a terapia, nauczanie, rehabilitacja społeczna i zawodowa. Dokumentacja dziecka/dorosłego ze specjalnymi potrzebami: jakie dokumenty warto wyrabiać i w jakim celu?
Diagnoza, orzeczenie, opinie i inne dokumenty przydatne w zdobyciu wsparcia osób z zaburzeniami rozwojowymi.

13:00 Przerwa obiadowa (30 minut)
MODUŁ II.
Kto i jak pomaga rodzicom, dzieciom i dorosłym z zespołem Aspergera?
OTOCZENIE RODZINY DZIECKA Z ZA. Instytucje, społeczność, szkoła. środowisko domowe. Co może być realizowane w ramach systemu oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia etc. Inne formy pomocy ? ngo, wolontariat, PFRON. Narzędzia, metody i formy pracy ? planowanie organizacji otoczenia oraz programu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z ZA. Wsparcie opiekunów.

16:00 Przerwa kawowa

WSZYSTKO O DOFINANSOWANIU – SUO, subwencja oświatowa, zasiłki, świadczenia, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy do sanatorium oraz refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Konsultacje indywidualne
17:00-19:00

II dzień godziny 9:00-17:00

Tematyka szkolenia
MODUŁ III.
Jak działać i co można zrobić
w grupa rodziców w sprawie swoich dzieci?
CO MOŻE I KTO MOŻE, czyli lepiej być grupą wsparcia, czy organizacją? Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności. Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych. Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu i wyznaczaniu celów organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

Przerwa kawowa
MODUŁ IV.
Praca metodą projektu czyli jak pisać realizować i rozliczać projekty?
OD POMYSŁU DO PROJEKTU. Poprawne przygotowywanie aplikacji na dofinansowanie. Jak czytać regulaminy i czym są wymagania konkursowe.

13:00 przerwa obiadowa

WARSZTAT praktyczny pisania projektów. Wybór tematów na bazie zajęć z pierwszego dnia. Praca w podgrupach.
MODUŁ V.
Fundrising dla początkujących.
GDZIE I JAK GDZIE SZUKAĆ FUNDUSZY NA DZIAŁANIA. Jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy, gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych, partnerów, sojuszników, patronaty

Przerwa kawowa

Zakończenie szkolenia rozdanie certyfikatów i materiałów.
__________________________________________________________________________

Osoby prowadzące szkolenie:

Ilona Rzemieniuk – ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS w Warszawie: specjalizacja – terapeuta przewlekle chorych i osób z niesprawnym narządem ruchu oraz studium podyplomowe w Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy w Warszawie. We współpracy z polskim
i amerykańskim Ministerstwem Pracy koordynowała ponad 50 projektów związanych ze szkoleniem i zatrudnianiem różnych grup pracowników oraz osób z ich otoczenia. Realizowała projekty USAID, PHARE, EU i krajowe w firmach konsultingowych. Jest inicjatorem i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera
Od 15 lat realizuje autorskie projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ZA. Prowadzi działania strażnicze i rzecznicze na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Szkoli osoby z otoczenia dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, w tym rodziców, nauczycieli i innych specjalistów.

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach – ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS (specjalność pedagogika lecznicza) jednocześnie absolwentka Informatyki Gospodarczej na wydziale Ekonomii UW. W projekcie odpowiedzialna za część edukacyjną i poradniczą dotyczącą wzmacniania kompetencji grup nieformalnych i przygotowywania projektów. Edukatorka i animatorka społeczna współpracująca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i wieloma organizacjami społecznymi. Doświadczona moderatorka procesów konsultacyjnych oraz doradca dla trzeciego sektora. Związana
z działaniami Programu Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP) jako koordynatorka ogólnopolskiego projektu grantowego ?Rzeczpospolita internetowa? W latach 2004-2006 nadzorowała ogólnopolski konkurs grantowy. Członkini organizacji strażniczej -Sieci Obywatelskiej Wachdog Polska.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich KARATE

Rozpoczynamy nabór na zajęcia z KARATE dla dzieci i młodzieży
Zajęcia finansowane są z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, projekt przygotowała i prowadzi grupa Sportowcy.
Warunki rekrutacji:
– dzieci i młodzież 6-26 lat z zespołem Aspergera,
– zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
– uczestnictwo w całym projekcie.
Czas trwania zajęć:
– 24.07.2015 – 30.10.2015,
– jedna godzina zegarowa tygodniowo
– sobota godzina 10.00
Miejsca:
– ul. Cechowa 18/6, Bielsko-Biała

Joga – FIO

Zajęcia sportowe dzieci z zespołem Aspergera – JOGA
Zapraszamy na zajęcia dzieci i młodzież (6-26) z zespołem Aspergera z województwa śląskiego.
Proszę się zgłaszać drogą mailową : asperger.bielsko@wp.pl
ORGANIZATORAMI PROJEKTU JEST GRUPA SPORTOWCY
PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
podpis