Świadczenie usług opiekunów praktyk – oferta

logo unia

Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekunów praktyk dla uczestników projektu „Aspiracje”.

Zapytanie ofertowe na realizację cen usług opiekunów praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

Przedmiot rozeznania rynku

Cel usługi: Przewiduje się zatrudnienie czterech opiekunów stażu, którzy będą prowadzić opiekę nad stażystami w maksymalnym okresie 12 miesięcy. Stażyści są osobami młodymi z zespołem Aspergera.

Warunki realizacji usług opiekuna stażu

Opiekun praktyki odpowiedzialny będzie za: wsparcie maksymalnie 3 praktykantów w uczestnictwie w praktykach, stałą indywidualną opiekę nad praktykantami, rozwiązywanie konfliktów, utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, opracowanie programu szkoleniowego praktyk, sporządzanie opinii nt. postępów w nabywaniu umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników/czek praktyk, wizyty monitoringowe w miejscu odbywania praktyk, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów związanych z realizacją praktyk, wykonywanie  innych  czynności  zleconych przez Zleceniodawcę w celu prawidłowego przeprowadzenia opieki nad uczestnikiem projektu, współpracę z zespołem wdrażającym Projekt w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji praktyk.

Przewiduje się średnie tygodniowe zaangażowanie opiekuna wynoszące około 10 godzin oraz dodatkowo gotowość do interwencji w sytuacjach szczególnych, w godzinach realizacji praktyk (dni powszednie, w wyjątkowych okolicznościach soboty, między godzinami 8:00 – 18:00, dyżur telefoniczny). Opieka na uczestnikami praktyk będzie realizowana osobiście lub zdanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Praktyki będą odbywać się na terenie Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz Żywca i Cieszyna.

Wymagania stawiane oferentom

1.       Minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami (preferowane spektrum autyzmu) lub osobami z upośledzeniami umiejętności społecznych oraz

2.       Minimum roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuna stażu lub praktyk, doradztwa zawodowego, trenera pracy, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rynku pracy, mentora, pedagoga lub inne równoważne.

 

Składanie i ocena ofert

Proszę o składanie ofert na załączonym formularzu do dnia 28.03.2019 osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” ul. Barlickiego 16 m. 2 lub mailowo na adres asperger.bielsko@wp.pl. Ocena ofert będzie się odbywać poprzez analizę życiorysów kandydatów pod kątem spełnienia warunków doświadczenia stawianego oferentom. Umowy zostaną zawarte z osobami spełniającymi kryteria, które zaoferują najbardziej korzystne oferty cenowe.

 

 

 

Oferta na realizację cen usług opiekunów praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

 

 

Imię i nazwisko oferenta:

Adres:

Nr telefonu:

E-mail:

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.03.2019 składam ofertę na świadczenie usług opiekuna praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

 

Cena na świadczeniu usług w wymiarze 10 h miesięcznie wynosi: …………………… PLN brutto.

 

Oświadczam, iż spełniam kryteria stawiane wykonawcom, to jest  posiadam minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami (preferowane spektrum autyzmu) lub osobami z upośledzeniami umiejętności społecznych oraz minimum roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuna stażu lub praktyk, doradztwa zawodowego, trenera pracy, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rynku pracy, mentora, pedagoga lub inne równoważne. (należy dołączyć życiorys zawodowy lub referencje, świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie.)

 

 

………………………………….

Data i podpis oferenta