Choroba tików- Zespół Tourette’a

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół oraz specjaliści (psycholog, pedagog)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce: 7 listopada (sobota) 2015, ul. Cechowa 18/6 (I piętro). Godzina:11.00-17.30

Odpłatność: 130,00 zł

Cel ogólny: Zwiększenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w pracy z dzieckiem z Zespołem Tourette?a

Cele szczegółowe:

Poukończeniukursuuczestnik:
-wymieniazachowaniawskazujące,żedzieckomaobjawyZespołuTourette?a
-określatrudnościwdostosowaniusiędoobowiązkówszkolnychdzieckazchorobątikową
-stosujemetodyiformyzalecanewpracydydaktycznejiwychowawczejzdzieckiemzZT
-zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie emocjonalne dziecka z ZT w grupie rówieśniczej

Moduły tematyczne:

1. Zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy Zespołu Tourette?a.
2.Zespół Tourette?a plus -zaburzenia współistniejące (ADHD, ZA, zachowania obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe, depresja, autoagresja, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia).
3. Jakie trudności w funkcjonowaniu w szkole może mieć dziecko z zaburzeniami tikowymi?
4. Wskazówki do efektywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem z ZT oraz przykłady strategii postępowania.

Metody warsztatowe:
Mini-wykład, prezentacja, dyskusja kierowana, film, scenki, praca w podgrupach

Opracowanie i prowadzenie warsztatów:

Dorota Jasińska – magister biologii, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Trener STOP. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette?a. Prowadzi doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych na Zespół Tourette?a w PSST w Warszawie.

Zgłoszenia i kontakt: asperger.bielsko@wp.pl