Statut

Statut
Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym 
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”

 

obejmujący:

 1. tekst pierwotny Statutu Stowarzyszenia przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 12.04.2011r.;
 2. zmiany Statutu dokonane w dniu 08.06.2011r.;
 3. zmiany Statutu wynikające z uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w dniu 26.03.2013r.;
 4. zmiany Statutu wynikające z uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w dniu 8.01.2018r.Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „AS”.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko – Biała.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 4

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub podobnym profilu oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustalać i nadawać medale, odznaki honorowe i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe dla wspierających działalność statutowa stowarzyszenia. W tym celu ustala się regulaminy nadawania wyżej wymienionych odznak i wyróżnień.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura

Rozdział II


Cele i sposoby ich realizacji

§ 8


1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym zwłaszcza z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin w sprawach dotyczących ochrony i poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji i podnoszenia sprawności fizycznej, poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie poprzez:

a. działania na rzecz ochrony zdrowia i propagowania idei pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych;

c. przeciwdziałanie patologiom społecznym

d. działalność charytatywną;

e. działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym poprzez działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

g. działalności wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h. działalność naukową, oświatową w obszarze edukacji i wychowania oraz kulturalną, w tym w zakresie wspierania instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

i. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w formie integracyjnej z osobami niepełnosprawnymi;

j. działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

k. działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym poprzez propagowanie wszelkich form aktywności ruchowej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnej w formie regularnego uprawiania sportu oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play

l. działalność na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym na rzecz ochrony środowiska;

m. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

n. dobroczynność,

o. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

p. pozyskiwanie środków finansowych oraz materialnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)inspirowanie i kontrola społeczna nad realizacją konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie koniecznej pomocy osobom z Zespołem Asepergera i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom;

b) organizowanie i prowadzenie akcji promocyjnej z wykorzystaniem środków masowego przekazu ( prasa, radio, TV ) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;

c) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo – rehabilitacyjnym i badawczym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych osób z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin;

d) organizowanie imprez okazjonalnych, a także wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych;

e) tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci i osoby z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodziny;

f) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej;

g) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;

h)prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;

i)promocja i organizacja wolontariatu;

j)stworzenie bazy danych zawierającej informacje o placówkach specjalizujących się w pomocy dzieciom i dorosłym z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;

k) refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

l) pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych, stanowisk pracy nakładczej dla osób z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi;

m) udzielanie zapomóg finansowych osobom z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;

n) pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych zajmujących się osobami z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinami.

o) organizowanie oraz w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, konferencjach, seminariach, tak w kraju, jak i za granicą

p) działalność informacyjną wśród społeczności lokalnej

q) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych w tym organizacja turnusów rehabilitacyjnych,

r) prowadzenie działalności na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

s) współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej, szkoleniowej, badawczej

t) zakup sprzętu medycznego

2. Stowarzyszenie w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz działalność statutową odpłatną.

3. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

4. Działalność pożytku publicznego nieodpłatna Stowarzyszenia mieści się w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 1. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;

 2. PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

 3. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

 4. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

 5. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;

 6. PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;

 7. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 8. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

 9. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

 10. PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

 11. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 12. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 13. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 14. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 15. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

 16. PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

 17. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 18. PKD 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 19. PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

 20. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

 21. PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 22. PKD 91.01.A – Działalność bibliotek;

 23. PKD 91.01.B- Działalność archiwów;

 24. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 25. PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

5. Działalność pożytku publicznego odpłatna Stowarzyszenia mieści się w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 1. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;

 2. PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

 3. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

 4. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

 5. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;

 6. PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;

 7. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 8. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

 9. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

 10. PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

 11. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 12. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 13. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 14. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 15. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

 16. PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

 17. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 18. PKD 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 19. PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

 20. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

 21. PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 22. PKD 91.01.A – Działalność bibliotek;

 23. PKD 91.01.B – Działalność archiwów;

 24. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 25. PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.”

 

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być członkiem Stowarzyszenia.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków, a jego uchwała jest ostateczna.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie zgodnie z procedurą określoną w ust. 3

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, ciesząca się szczególnym zaufaniem społecznym, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, w realizację celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu albo co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12


Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

e. każdorazowego powiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie swojego adresu zamieszkania pod rygorem uznania przesyłek kierowanych przez Stowarzyszenie do członka na ostatni znany adres zamieszkania (w tym zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków) za doręczone.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, do:

 1. biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek:

a. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

b. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd: z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy, z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku gdyby dokooptowanie nie było możliwe, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Kadencja członka wybranego w drodze kooptacji (zd. 1 powyżej) trwa do czasu upływu okresu kadencji członka, który został w ten sposób zastąpiony.

3. Nie można pełnić równocześnie funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w pierwszym kwartale, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając jego członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków osobiście za potwierdzeniem lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (wniosek powinien wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków).

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków uprawnienie to przejmuje Komisja Rewizyjna.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

i. ustalenie wysokości składek członkowskich,

j. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązania, którego wartość przekracza kwotę 100.000,00 złotych,

k. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bądź obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Stowarzyszenia,

l. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w niniejszym statucie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

m. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia,

n. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków do porządku obrad,

o. zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,

p. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

§ 22


Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale VII, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwołanym przez Zarząd w 30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.
Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, a w przypadku powołania Zarządu cztero- lub pięcioosobowego również, kolejno, Sekretarza oraz Członka Zarządu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności pełnione w związku z wykonywaną funkcją w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania bieżącej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

7. W przypadku wypłaty na rzecz członków Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Komisja Rewizyjna oraz jej członkowie są niezależni od Zarządu. W szczególności Zarząd ani jego członkowie nie są uprawnieni do wydawania Komisji Rewizyjnej lub jej członkom poleceń ani instrukcji. Zabronione jest wpływanie przez Zarząd lub jego członków na wykonywanie przez Komisję Rewizyjną funkcji, w tym funkcji kontrolno – nadzorczych

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Biuro Stowarzyszenia

§ 28

1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
2. Biurem kieruje Dyrektor wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia, z tym jednak że wyboru pierwszego dyrektora wraz z powołaniem Biura dokonuje Walne Zebranie Członków.

3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności administracyjnej, informacyjnej, koordynacji programów realizowanych przez Stowarzyszenie. W zakresie działania Biura jest także gospodarowanie nieruchomościami Stowarzyszenia, oraz prowadzenie każdej innej działalności z1econej przez Zarząd.

4. Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.

5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

6. Dyrektor może być zatrudniony na umowę o pracę lub w innej formie prawem dozwolonej.

7. Dyrektor upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Biura i w tym zakresie uprawniony jest do jednoosobowego zaciągania zobowiązań, podpisywania wszelkich pism i dokumentów związanych z prowadzoną przez Biuro działalnością, w tym do zatrudniania pracowników Biura i placówek Stowarzyszenia.

8. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Zarząd.

9. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych /nie rzadziej niż raz na kwartał/ sprawozdań z działalności Biura.

10. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu lub w granicach określonych górną kwotą zobowiązań.

Rozdział VI


Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

a. składek członkowskich,

b. wpływów z działalności statutowej,

c. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d. darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych

e. sponsoringu,

f. dotacji, subwencji, udziałów, lokat.

g. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 31

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta przez Stowarzyszenie służy wyłącznie realizacji celów statutowych z zakresu pożytku publicznego i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 32

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32a

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. W przypadku, gdy zmiana przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutkować będzie obniżeniem wysokości kwoty wskazanej w zdaniu 1 powyżej, Stowarzyszenie nie będzie przyjmować płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość tak zmodyfikowanej kwoty.

Sposób reprezentacji

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII


Postanowienia końcowe

§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwołanym przez Zarząd w 30 minut po pierwszym terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwołanym przez Zarząd w 30 minut po pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"