Chlebowa Chata

chleb

Zapraszamy dzieci (bez rodziców) na wycieczkę do Chlebowej Chaty w Górkach koło Brennej

http://www.chlebowachata.pl/

Wyjazd autokarem dolna płyta PKS w piątek 4 września 2015 o godzinie 15.15 z Żywca i 15.50 z Bielska-Białej . W Chlebowej Chacie oferta „Full wypas” , która jest przewidziana na trzy godziny.

http://www.chlebowachata.pl/oferta

Powrót do Bielska koło 20.00.

Trening umiejętności społecznych

smutne jabłko

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD i niedostosowaniem społecznym.
Grupy terapeutyczne liczą maksymalnie 5 (6) uczestników. Zajęcia prowadzi dwóch terapeutów. Podstawową metodą wykorzystywaną podczas terapii jest trening umiejętności społecznych Goldsteina.

Program terapii przewiduje naukę:
słuchania,
zawierania znajomości,
zadawania pytań,
odmawiania,
inicjowania rozmowy,
dyskutowania,
reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
wyrażania krytyki,
radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów…).

Uczestnicy uczą się nowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez:
zabawy dydaktyczno-terapeutyczne,
omówienie określonej umiejętności,
odgrywanie ról, scenek,
analizę i dyskusję,
zadania rozwijające tożsamość i samoocenę,
ćwiczenia na twórcze myślenie,
pracę nada emocjami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut w różnych grupach wiekowych.
Stowarzyszenie prowadzi trening umiejętności społecznych od 2011 roku. Obecnie w terapii jest ponad 90 osób w wieku od 2 lat do 64. Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej i Żywcu

PSTIS

Szkolenie SI II st.

PSTIS

Szkolenie SI
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensoryczycznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Z.Aspergera ?AS?

zapraszają na szkolenie II stopnia na terapeutów integracji sensorycznej

W szkoleniu mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ukończyli kurs integracji sensorycznej I stopnia. Kandydat musi wykazać się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

Szkolenie odbędzie się w Bielsku-Białej w terminie: 19.04- 03.05.2016r.

Szkolenie jest odpłatne. Płatność za kurs wynosi 3.100 zł.. Po odbyciu kursu II stopnia kursant zdaje egzamin z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej. Egzamin przeprowadzają Instruktorzy prowadzący szkolenie.CERTYFIKAT PSTIS potwierdza uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia przesłane wraz ze zdjęciem dyplomu studiów, świadectwem ukończenia I stopnia szkolenia SI i wypełnionym kwestionariuszem (wszystko w jednym mailu).
Zgłoszenia proszę nadsyłać na: asperger.bielsko@wp.pl
Więcej informacji tel: 692-275-462

Terapia integracja sensoryczna ? nieodpłatnie

Rozpoczynamy nabór do projektu ?Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego? Terapia integracjii sensorycznej dla dzieci z zespołem Aspergera.
Projekt przewiduje bezpłatny udział 7 dzieci w zajęciach integracji sensorycznej raz na tydziań w okresie 17.08-07.12.2015.
Zajęcia będą się odbywały na ul. Cechowej 18/6 w Bielsku-Białej.
W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci z Bielska-Białej. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem regulaminu rekrutacji, który został ogłoszony na zebraniu Stowarzyszenia.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała.
Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl , 608838577
Prosimy o kontakt mailowy :asperger.bielsko@wp.plbb_partner

Tandem w szkocką kratę

Zapraszamy na spotkanie z prof. Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji. Marion tworzy wynalazki dla osób niepełnosprawnych, zna trzynaście języków (w tym polski) i ma zespół Aspergera. Obecnie prowadzi badania dotyczące edukacji i pracy kobiet z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest bohaterką książki „Tandem w szkocką kratkę”.
Fragment można przeczytać na stronie www.hannapasterny.pl
tand
Podczas spotkania autorka i bohaterka książki opowiedzą o swojej współpracy i przyjaźni. Marion podzieli się też swoimi doświadczeniami z czasów szkolnych i podsunie kilka pomysłów ułatwiających komunikację z osobami z zespołem Aspergera. Będzie można też zakupić książkę „Tandem w szkocką kratkę” w cenie 30 zł, oczywiście z autografami.
Piątek 14 sierpnia o 17.00. ul. Cechowa 18/6 , Bielsko-Biała

logo dobre

FILMOTERAPIA PLANOWA – UROCZYSTA PROJEKCJA FILMÓW

Zapraszamy rodziców , dzieci i młodzież na uroczystą projekcję filmu, który jest efektem naszej pracy na zajęciach „Filmoterapia planowa” dofinansowanych ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uroczystość będzie prowadził prezes Gliwickiego Klubu Filmowego WROTA pan Marcin Kondraciuk.
Piątek 14 sierpnia 2015, godzina 16.00, ul. Cechowa 18/6 (pierwsze piętro).
Po projekcji o godz.17.00 spotkanie z prof. Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji

podpis

lego

ŚWIETLICA

Otwieramy świetlicę dla dzieci w wieku 3-14 lat z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, ADHD. Świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-18.00, ul. Cechowa 18/6 (pierwsze piętro). Można przyprowadzać dzieci na godzinę lub dwie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia na świetlicy będzie prowadzić osoba przygotowana do pracy terapeutycznej z dziećmi.
Kontakt: asperger.bielsko@wp.pl,
tel. 692-275-462

fio

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FILMOTERAPIA PLANOWA

fio

Informujemy , że prowadzimy nabór na zajęcia z FILMOTERAPIA PLANOWA dla dzieci i młodzieży
Zajęcia finansowane są z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, projekt przygotowała i prowadzi grupa Nadzieja.
Warunki rekrutacji:
- dzieci i młodzież w wieku szkolnym z autyzmem i zespołem Aspergera,
- zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
- uczestnictwo w całym projekcie.
- zajęcia prowadzone będą w 2 grupach wiekowych
Czas trwania zajęć:
- trzy godziny zegarowe codziennie przez tydzień
-zajęcia planowane są na sierpień
Miejsca:
- ul. Cechowa 18/6, Bielsko-Biała

Filmoterapia planowa to nowa forma wykorzystania filmu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zaproponowana przez Gliwicki Klub Filmowy WROTA. Filmoterapia ułatwia włączenie osób z dysfunkcjami społecznymi poprzez proces tworzenia filmu na wszystkich etapach jego produkcji,od planowania,przez realizację,a także udział niepełnosprawnych w roli aktorów.Uczestnicy nabywają umiejętności potrzebne do przedstawienia swoich aspiracji,stanowisk,problemów,bądź po prostu swojego świata.Efektem pracy jest film,którego pokaz staje się dużym wydarzeniem nie tylko dla biorących udział w jego powstaniu.W trakcie filmoterapii sytuacje i kontakty społeczne są niejako wymuszane przez pracę zespołową.Dzieci muszą się porozumiewać,dogadywać,żeby powstał film.Część dzieci z ZA ma uzdolnienia techniczne, niektóre mają duże zdolności plastyczne.Są również takie, które mają talenty aktorskie.Wierzymy,że dzięki projektowi każde nasze dziecko odnajdzie swój talent i radość ze wspólnej pracy.

Prosimy o zgłoszenia mailowe: asperger.bielsko@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS
ul. Kierowa 10/50
43-300 Bielsko-Biała
tel. 692-275-462
konto: BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0232 8510

fio

Sztafeta wiedzy

fio
Program szkolenia organizowanego w ramach projektu

„Podaj dalej – sztafeta wiedzy”

przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
?NIE-GRZECZNE DZIECI?

Szkolenie odbędzie się na ul. Cechowej 18/6 w Bielsku-Białej 17-18.08.2015

I dzień – godziny zajęć 9:00- 17:00

Tematyka i czas szkolenia:
Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
Przedstawienie się prowadzących i uczestników, wprowadzenie do projektu Podaj dalej – sztafeta wiedzy. Opis metody i planu pracy w czasie szkolenia.
MODUŁ I.
Dla kogo chcemy organizować pomoc ? Dzieci, młodzież i dorośli
z zespołem Aspergera.
JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ rodziców i ich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi? Co powinniśmy wiedzieć o odbiorcy, przygotowując programy pomocowe. Spektrum zaburzeń autystycznych czyli jedna grupa a indywidualne potrzeby. Postawy w zaburzeniach rozwojowych czyli jak organizować grupy. Zaburzenia współwystępujące i wtórne ? czy mają wpływ na program wsparcia i dlaczego?

11:00 Przerwa kawowa

Etapy rozwoju osób z zespołem Aspergera a terapia, nauczanie, rehabilitacja społeczna i zawodowa. Dokumentacja dziecka/dorosłego ze specjalnymi potrzebami: jakie dokumenty warto wyrabiać i w jakim celu?
Diagnoza, orzeczenie, opinie i inne dokumenty przydatne w zdobyciu wsparcia osób z zaburzeniami rozwojowymi.

13:00 Przerwa obiadowa (30 minut)
MODUŁ II.
Kto i jak pomaga rodzicom, dzieciom i dorosłym z zespołem Aspergera?
OTOCZENIE RODZINY DZIECKA Z ZA. Instytucje, społeczność, szkoła. środowisko domowe. Co może być realizowane w ramach systemu oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia etc. Inne formy pomocy ? ngo, wolontariat, PFRON. Narzędzia, metody i formy pracy ? planowanie organizacji otoczenia oraz programu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z ZA. Wsparcie opiekunów.

16:00 Przerwa kawowa

WSZYSTKO O DOFINANSOWANIU – SUO, subwencja oświatowa, zasiłki, świadczenia, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy do sanatorium oraz refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Konsultacje indywidualne
17:00-19:00

II dzień godziny 9:00-17:00

Tematyka szkolenia
MODUŁ III.
Jak działać i co można zrobić
w grupa rodziców w sprawie swoich dzieci?
CO MOŻE I KTO MOŻE, czyli lepiej być grupą wsparcia, czy organizacją? Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności. Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych. Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu i wyznaczaniu celów organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

Przerwa kawowa
MODUŁ IV.
Praca metodą projektu czyli jak pisać realizować i rozliczać projekty?
OD POMYSŁU DO PROJEKTU. Poprawne przygotowywanie aplikacji na dofinansowanie. Jak czytać regulaminy i czym są wymagania konkursowe.

13:00 przerwa obiadowa

WARSZTAT praktyczny pisania projektów. Wybór tematów na bazie zajęć z pierwszego dnia. Praca w podgrupach.
MODUŁ V.
Fundrising dla początkujących.
GDZIE I JAK GDZIE SZUKAĆ FUNDUSZY NA DZIAŁANIA. Jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy, gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych, partnerów, sojuszników, patronaty

Przerwa kawowa

Zakończenie szkolenia rozdanie certyfikatów i materiałów.
__________________________________________________________________________

Osoby prowadzące szkolenie:

Ilona Rzemieniuk – ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS w Warszawie: specjalizacja – terapeuta przewlekle chorych i osób z niesprawnym narządem ruchu oraz studium podyplomowe w Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy w Warszawie. We współpracy z polskim
i amerykańskim Ministerstwem Pracy koordynowała ponad 50 projektów związanych ze szkoleniem i zatrudnianiem różnych grup pracowników oraz osób z ich otoczenia. Realizowała projekty USAID, PHARE, EU i krajowe w firmach konsultingowych. Jest inicjatorem i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera
Od 15 lat realizuje autorskie projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ZA. Prowadzi działania strażnicze i rzecznicze na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Szkoli osoby z otoczenia dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, w tym rodziców, nauczycieli i innych specjalistów.

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach – ukończyła Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS (specjalność pedagogika lecznicza) jednocześnie absolwentka Informatyki Gospodarczej na wydziale Ekonomii UW. W projekcie odpowiedzialna za część edukacyjną i poradniczą dotyczącą wzmacniania kompetencji grup nieformalnych i przygotowywania projektów. Edukatorka i animatorka społeczna współpracująca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i wieloma organizacjami społecznymi. Doświadczona moderatorka procesów konsultacyjnych oraz doradca dla trzeciego sektora. Związana
z działaniami Programu Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP) jako koordynatorka ogólnopolskiego projektu grantowego ?Rzeczpospolita internetowa? W latach 2004-2006 nadzorowała ogólnopolski konkurs grantowy. Członkini organizacji strażniczej -Sieci Obywatelskiej Wachdog Polska.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"